WERKTOP zorgt voor werk

Werkwijze WerkTop

De WERKTOP-aanpak is een innovatieve arbeidsmarktbenadering waarbij gemeenten, uitvoeringsinstanties, ondernemers en werkzoekenden aan de zijlijn van de arbeidsmarkt gelijkwaardig met elkaar samenwerken. Een relatiemanager (bijvoorbeeld van gemeente, UWV of SW-bedrijf) koppelt werkzoekenden en ondernemers rechtstreeks aan elkaar. Het gaat daarbij om écht contact met als resultaat een duurzame relatie, en als uitgangspunt de menselijke maat. Of zoals ambassadeur van de WERKTOP-aanpak Arnold Heertje het formuleerde “elkaar echt in de ogen kijken, voorbij de anonimiteit.”

Daadkracht in plaats van bureaucratie
Uitgangspunt zijn de kansen in de lokale situatie, niet de regels of de papieren bureaucratie. Relatiemanagers gaan open in gesprek met ondernemers, bij hen in het bedrijf, om te horen wat hun (personeels)behoefte is. Daarnaast inventariseren ze de talenten en kwaliteiten van kandidaten. CV’s spelen hierbij een ondergeschikte rol, het gaat erom de sterke punten van mensen op te sporen. In persoonlijke gesprekken en workshops bereiden de relatiemanagers kandidaten voor op de arbeidsmarkt. Met de kennis van kandidaten en van ondernemers zetten de relatiemanagers vervolgens in op de beste match.

Betere communicatie
In de WERKTOP-aanpak komen ondernemers en werkzoekenden op een informele manier met elkaar in contact tijdens een ‘Prettig Gesprek’. Dit is een gesprek over talenten, competenties, kwaliteiten en kansen. Het gaat niet over functietyperingen en vacatures, maar om wat kandidaat en bedrijf elkaar te bieden hebben. Juist door dit persoonlijke contact stellen alle deelnemers hun beelden bij. Ondernemers zien dat individuele kandidaten gemotiveerd en talentvol zijn. Relatiemanagers krijgen door deze gesprekken nog beter inzicht in wat een specifiek bedrijf nodig heeft. En kandidaten krijgen zelfvertrouwen en staan open voor werkzaamheden buiten hun werkervaring. Relatiemanagers, ondernemers en kandidaten leren door de WERKTOP-aanpak beter met elkaar communiceren en treden daadkrachtiger en effectiever op.

Flexibel en met ondersteuning
Voor ondernemers zijn het nog steeds economisch lastige tijden. De WERKTOP-aanpak gaat dan ook uit van ‘werk’ in de breedste zin. Dat kan een vacature zijn, maar ook een werkervaringsplaats of een stage. Fulltime, parttime of flexibel. Ook wordt gekeken naar kansen voor jobcarving. Daarbij wordt een functie met eenvoudige werkzaamheden gecreëerd voor een kandidaat. Andere werknemers hebben dan hun handen vrij voor bijvoorbeeld acquisitie of research. Vaak bevalt een kandidaat zo goed, dat het officiële dienstverband vanzelf volgt. Doordat er verschillende vormen van (financiële) ondersteuning zijn, is de WERKTOP ook een kans voor startende en groeiende bedrijven. Via de WERKTOP kunnen zij met minder risico en minder kosten uitbreiding realiseren, waarna in de praktijk blijkt dat dit zichzelf terugverdient.

Maatwerk met ondernemers
In elke gemeente en elke arbeidsmarktregio is de situatie anders. De uitgangspunten van de WERKTOP-aanpak zijn overal hetzelfde, maar de uitvoering is maatwerk. Het initiatief kan liggen bij gemeenten, maar ook bijvoorbeeld bij Werkbedrijven, SW-bedrijven of ondernemers(collectieven). De WERKTOP-aanpak is bijvoorbeeld een zeer geschikt instrument om aan de slag te gaan met de verplichtingen uit de Participatiewet. De inbreng van ondernemers is daarbij essentieel. Hun rol is ook van belang als ze zelf geen vacatures hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld:

 • de aanpak onder de aandacht van collega-ondernemers brengen (ambassadeurschap)
 • kandidaten in contact brengen met mensen in hun netwerk die mogelijk een plaats hebben
 • tips aan kandidaten geven over houding, sollicitatiegesprekken en het profileren van hun talenten; ondernemers zijn vaak uitstekende coaches!

Unieke voordelen voor ondernemers

 • vraag van de ondernemer staat centraal
 • unieke mogelijkheid om uitbreiding startend/groeiend bedrijf te realiseren zonder risico
 • invloed op de aanpak
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen zonder opgelegde regels
 • manier om pro-actief te werken aan de invulling van de Banenafspraak (Participatiewet)

Unieke voordelen voor gemeenten en uitvoeringsinstanties

 • inzicht in de kansen op re-integratie bij bedrijven, ook als er geen vacatures zijn
 • aanpak activeert kandidaten waardoor zij ook zelf eerder werk zoeken
 • relatiemanagers leren ondernemers kennen, wat ook op andere beleidsterreinen effectief kan zijn
 • extra instrument in het realiseren van de Banenafspraak en andere verplichtingen uit de Participatiewet
 • kosten zijn 4-5 keer zo laag als reguliere re-integratietrajecten